Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cossos Especials Generalitat de Catalunya. Temari comú

Administración General

>  La Generalitat aprova l'oferta d'ocupació pública més important dels darrers anys: més de 7.700 places

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Cossos Especials Generalitat de Catalunya. Temari comú
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Llicenciat o equivalente
Estado
Próxima Convocatoria

Tareas

Les funcions que desenvolupen els funcionaris del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya són les que corresponen a l'estudi, la proposta, el control, l'execució i la inspecció relacionades amb les places objecte de convocatòria.

Observaciones

Cossos especials incluidos en la OOP 2015 (DOGC de 23 de juliol de 2015):

  • Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 20 (Convocades en DOGC 27-10-2016. Sol.licituds fins al 16-11-2016)
  • Cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 10 (Convocades en DOGC 23-12-2015. Sol·licituds fins al 12-01-2016)
  • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1): Total places: 10
  • Cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metges avaluadors (grup A, subgrup A1): Total places: 10 (Convocades en DOGC 12-06-2017. Sol·licituds fins al 03-07-2017)
  • Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, assistents socials (grup A, subgrup A2): Total places: 65
  • Cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, educadors socials (grup A, subgrup A2): Total places: 45

Cossos especials incluidos en la OOP 2017 (Aprovació):

  • Cos d'advocacia de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1). Total places: 10
  • Cos d’Arxivística de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20
  • Cos d’Enginyeria industrial de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 20
  • Cos d’Enginyeria agrónoma de la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 21
  • Cos d’Enginyeria de camins, canals i ports la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 10
  • Cos d’inspecció, seguretat nuclear i protección radiològica la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A1): Total places: 3
  • Cos d’Enginyeria técnica industrial la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 50
  • Cos d’Enginyeria técnica agrícola la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 61
  • Cos de Biblioteconomia la Generalitat de Catalunya (grup A, subgrup A2): Total places: 15

Veure convocatories:

>> Assistents Socials 

>> Educadors Socials

Segon la convocatoria anterior:

Primera prova: consta de dos exercicis eliminatoris.

Primer: consisteix a respondre un qüestionari test de 100 preguntes amb quatre respostes alternatives sobre el contingut de la part general del temari del Cos de titulats superiors de la Generalitat. Les respostes errònies es valoraran negativament. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Segon: sobre coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts:
- Primera: redacció d´un text de 200 paraules com a màxim, i contestar cinc blocs de preguntes sobre aspectes lingüístics relacionats amb les funcions pròpies.
- Segona: s´hi avaluarà l´expressió oral per mitjà d´una conversa sobre temes generals d´actualitat.

Segon la convocatoria anterior

TEMARI PART GENERAL (PRIMERA PROVA, PRIMER EXERCICI)
Aquest programa de temes és comú per a tots els cossos especials (professionals) de titulats superiors de la Generalitat.

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa
de l’Estat.


Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local: ens que l’integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

II. L’organització política i institucional de Catalunya.
Formes de govern i d’administració.


Tema 4
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les
competències de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu. L’Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 6
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l’Administració de la Generalitat. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari. Institucions.

Tema 7
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació; el tractat pel qual s’estableix una constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. Repercussió de les polítiques comunitàries en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 8
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L’Administració pública. El dret administratiu.

Tema 9
L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: concepte. Les fonts del dret administratiu. Els òrgans administratius: concepte i classes. L’acte administratiu: requisits i eficàcia. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes.

Tema 10
El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut i àmbit d’aplicació.
El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya. Els recursos administratius: concepte i classes. La jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs contenciós administratiu.

Tema 11
La contractació administrativa: concepte i fonts. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classificació dels contractes i règim jurídic. Formes d’adjudicació. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

Tema 12
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. La potestat sancionadora administrativa i el procediment
sancionador. L’expropiació forçosa: concepte, fonament, subjectes i contingut. Procediment general i procediments especials.

Tema 13
El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. El domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

V. Organització de l’Administració i funció
pública. L’Administració electrònica.


Tema 14
La crisi del model burocràtic. Diferents tendències en els processos de reforma i modernització de les administracions públiques.

Tema 15
La gestió pública. L'ètica i els valors a l'Administració pública. Tècniques de direcció gerencial. El model de gestió per processos i les tècniques bàsiques de gestió de la qualitat. La gestió del coneixement. La transparència dels poders públics. La transparència i l’accés a la informació pública. El bon govern.

Tema 16
Govern electrònic i Administració electrònica. Interoperatibitat. La seguretat en les transaccions electròniques entre les administracions i amb l’Administració. La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 17
El règim jurídic de la funció pública espanyola. Classes de personal, estructura i regulació general. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 18
La gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. La provisió de llocs de treball. La promoció professional.

Tema 19
Drets, deures i situacions administratives dels funcionaris públics. Els sistemes de retribució dels empleats públics. Règim d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques. La prevenció de riscos laborals. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels empleats públics. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere.

VI. Gestió pressupostària.

Tema 20
La planificació de la gestió pública. El pressupost com a instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Estructura. Classificació orgànica, econòmica i funcional. El pressupost per programes.

Tema 21
El control pressupostari. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

VII. Polítiques públiques de la Generalitat.

Tema 22
Radiografia econòmica, social i política de Catalunya. Reptes de la societat catalana a l’inici del segle XXI. Les polítiques públiques de resposta.

Tema 23
Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i consum; i societat del coneixement. Política territorial i ambiental: en matèria de medi ambient, de territori, paisatge i urbanisme.

Tema 24
Polítiques públiques de caràcter social i prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; d’acció social; d’habitatge; de cultura i llengua catalana; de seguretat i emergències; de justícia i serveis penitenciaris.

Tema 25
Polítiques institucionals: en matèria de millora de l’autogovern; de relacions institucionals i exteriors; de cooperació internacional; i de nova organització territorial de l’Administració.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
17-01-2019 J de 16:00 a 21:00 731 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

Girona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
04-10-2018 J de 16:00 a 21:00 822 €
PAGOS A PLAZO - : €
- : €
- : €
Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA

Duración: 180 días
462 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cossos Especials Generalitat de Catalunya

 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials I. Subgrups A...

  31€
 • Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups A1 i A2

  Temari Comú i Qüestionari Cossos Especials II. Subgrups ...

  34€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 65€ Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.